Szczegóły szkolenia

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego.  (174 godzin zajęć )

Celem kształcenia jest teoretyczne  i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalisty ds.rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004r Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103)

Uczestnikami kursu mogą być osoby:
1.Posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości potwierdzone :
 - zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia , uzyskanym po egzaminie  kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub
 - tytuł technika rachunkowości lub
 - zaliczony testem sprawdzającym zakres wymagań określonych dla  I stopnia ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji.
2.Prezentujace wysokie wartości etyczne, zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę  przez cały czas
   wykonywania zawodu księgowego.

RAMOWY  PROGRAM  KURSU:

I.  Moduł  II - Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
II. Moduł  III - Zagadnienia z prawa podatkowego
IV. Moduł  IV - Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,   podręczniki,   naukę  własną słuchacza.  W czasie trwania kursu słuchacze  będą poddawani częściowym  sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych.  Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy  egzamin pisemny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp.Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg  wzoru MEN. Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym  stanowić będzie podstawę do otrzymania  certyfikatu o zaliczeniu  drugiego  stopnia  na ścieżce  edukacyjnej certyfikacji zawodu  księgowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds.rachunkowości - kod zawodu 241103.  Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu oraz spełnią warunki określone w Regulaminie wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego po złożeniu stosownego wniosku  uzyskają zwolnienie z części A egzaminu na dyplomowanego księgowego.

KOSZT UCZESTNICTWA                                 

Odpłatność  za  uczestnictwo  w kursie  wynosi   2.880,- zł. , dla członków SKwP odpłatność wynosi 2.780,- zł.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne  istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:
- I rata - 1.280,-zł
- II rata - 800,- zł
- III rata - 800,-zł

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
- podręczniki,
- materiały autorskie,
- bufet / kawa , herbata

Organizacja zajęć kursu:
- w dni robocze raz w tygodniu w godz.  8,15 -15

Rodzaj
Kurs
Cena
2880.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
siedziba Stowarzyszenie Księgowych
Adres
ul. Sikorskiego 81 , 66-400 Gorzów Wlkp.
Tematyka
Rachunkowość
Liczba godzin
174
Data rozpoczęcia
04/2014
Data zakończenia
12/2014
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.